Facebook
Twitter

Pasirinkti svetainės kalbą:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Šv. Stanislovo bažnyčia Dąbrowa Białostocka

Dąbrowa Białostocka parapija (dabar Vyskupo ir kankinio šv. Stanislovo) įkurta 1595 m. Jos fundatorius buvo karalius Žygimantas III Vaza ir karališkojoje koalicijoje ji išbuvo iki paskutinio Lenkijos padalijimo. Pirmoji bažnyčia buvo pastatyta Małyszówka kaimo dalyje, vadinamoje Dąbrowa. Vėliau šis pavadinimas (žemė) perkeltas klebono jurisdikcijai, o po to Jasionówka kaimo gretimos gyvenvietės daliai – šiandien čia yra Dąbrowa miestas. Kitos šioje vietoje statytos bažnyčios buvo medinės. Šventykla pastatyta 1728 m. kryžiaus, kurį tarsi transepto rėmus sudarė dvi šoninės koplyčios, formos, neturėjo bokštų. Nors tai medinė bažnyčia, bet ji išliko iki XX a. pradžios. 1894 m. į Dąbrowa atvyko kunigas Józef Fordon, šiandien labiau žinomas savo vėlesniu religiniu vardu – Melchioras. Matydamas seną medinę bažnyčią ir turinčią apie dešimt tūkstančių tikinčiųjų parapiją sumanė pastatyti naują mūrinę bažnyčią. Jo pastangos gauti caro leidimą truko beveik dvejus metus. Pagaliau Gardino architekto Wacławo Chróścickio parengtas planas buvo patvirtintas ir 1897 m. pradėta statyba. Investicijos išlaidas daugiausia padengė parapijiečiai, kurie mokėjo įmokas ir vežė statybines medžiagas bei mūrijo. Bažnyčia pašventinta 1902 m. gegužės 3 d. Iškilmių metu Sokulkos dekanui kunigui Anzelmui Noniewicziui įteikta telegrama, kurioje caro vyriausiasis darbuotojas uždraudė bažnyčią pašventinti. Nepaisant to, iškilmės vyko pagal planą. Tačiau jau kitą dieną Dąbrowa pasiekė gandas, kad stačiatikių vienuolės iš Różanystok ketino atimti bažnyčią, kad galėtų ją pakeisti į cerkvę. Parapijiečiams norėjo palikti seną XVIII a. bažnyčią, kurioje iki šiol buvo atnašaujamos mišios. Dąbrowa gyventojai staigiai priėmė sprendimą ir gegužės 4–5 naktį sugriovę seną medinę šventyklą gautą medieną išvežiojo po visą parapiją. 1905 m. pagrindinio altoriaus senos bažnyčios vietoje įkurta neogotikos stiliaus koplyčia, kuri šiandien stovi kapinėse prie bažnyčios.
Šv. Stanislovo mūrinė šventykla jungia neogotikos ir neoromaninio stilių architektūrą. Ji priklauso vadinamųjų kaimo katedrų, statytų XIX ir XX a. sandūroje paimtose žemėse, grupei, todėl jos išvaizda įkvėpta viduramžio architektūra, tuo metu gretinama su katalikybe. Tai trijų navų bažnyčia, kurios fasadas užbaigtas dviem plonais bokštais. Centrinis fasado punktas – rozetė – apvalus langas su vitražu bei neoromaninio stiliaus portalu, kurio timpane matomas vaizdelis, kai vyskupas Stanislovas prikelia Petrą. Vidus padengtas dekoratyvine polichromija, o dėmesį atkreipia skliautų, dažytų žvaigždėmis mėlyno dangaus fone, puošyba. Altoriai išlikę iš XX a. pirmojo keturiasdešimtmečio. Neogotikos stiliaus pagrindinis altorius pastatytas 1903 m. Ant jo yra visa Nukryžiavimo grupė, kurios centre XVIII a. krucifiksas. Vieną šoninių altorių su šv. Teresės paveikslu pastatė Dievo tarnas tėvas Melchior Józef Fordon, buvęs Dąbrowa klebonas, kuris 1910 m. įstojo į pranciškonų vienuolyną.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi