Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Biebrzański Dar Natury

 „Biebrzański Dar Natury to bagienne pejzaże, rozległe torfowiska, dziewicze łąki, jeziora i rzeki, gościnna wieś mlekiem płynąca, bogate dziedzictwo kulturowo-historyczne. To ludzie przedsiębiorczy i otwarci na wyzwania.
Tu można odpocząć i zrealizować swoje marzenia.”
Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury jest stowarzyszeniem założonym w 2008 roku. Jest trójsektorowym partnerstwem, w którego skład wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Teren LGD obejmuje obszar pięciu gmin leżących w granicach województwa podlaskiego: Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Wąsosz.
Najcenniejszym obiektem przyrodniczym LGD jest unikatowy na skalę europejską Biebrzański Park Narodowy i jego Otulina. Gminy LGD częściowo wchodzą w jego skład lub stanowią jego bezpośrednią otulinę. Biebrzański Park Narodowy chroni rozległe i prawie niezmienione dolinowe torfowiska z unikalną różnorodnością gatunków roślin, ptaków i innych zwierząt oraz naturalnych ekosystemów.
Celem Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju szczególnie obszarów wiejskich poprzez realizację strategii rozwoju opracowanej przez LGD, aktywizację ludności wiejskiej, podtrzymywanie tradycji i tożsamości kulturowej, ochronę dziedzictwa przyrodniczego, wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i potencjału sektora pozarządowego, wspomaganie rozwoju turystyki, rekreacji na obszarze działania. Podejmowane są działania mające na celu: aktywizację społeczności lokalnej na obszarze LGD, rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD w oparciu o lokalne zasoby, wspieranie działań mających na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego na obszarze LGD. 
 
 
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.traditionrolex.com/1