Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 
Kanał Augustowski

Bargłów Kościelny

Bargłów Kościelny
Gmina Bargłów Kościelny położona jest w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim. Krajobraz gminy jest stosunkowo jednorodny. Analizowany obszar należy do Kotliny Biebrzańskiej. W sąsiedztwie rzeki Biebrzy i Netty (ew. Kanału Augustowskiego) przeważają łąki z kępami zadrzewień. Środkową i północną część gminy pokrywają lasy. Pozostałą część gminy zajmują rozłogi pól z zadrzewieniami śródpolnymi. Na terenie gminy przeważają powierzchniowo krajobrazy antropogeniczne łąk i pól uprawnych. W dolinie Biebrzy i w sąsiedztwie Kanału Augustowskiego dominują krajobrazy  intensywnie użytkowanych łąk i szuwarów. Jezioro Tajno o powierzchni 236 ha urozmaica krajobrazowo południową część gminy.
Fragment obszaru gminy Bargłów Kościelny objęty jest ochroną w formie parku narodowego. Obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego zajmuje powierzchnię 246 ha na terenie gminy. W gminie znajduje się sześć pomników przyrody – są to pojedyńcze drzewa. Zachodnia i środkowa część gminy należy do Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Rajgrodzkiego.Na terenie gminy znajduje się kilka zabytków architektury i archeologicznych objętych opieką Podlaskiego Konserwatora Zabytków. Na terenie gminy Bargłów Kościelny występują obiekty o znaczeniu ponadgminnym. W zakresie wartości środowiska kulturowego jest to neogotycki kościół z 1883 r. w Bargłowie Kościelnym. Najcenniejszymi zabytkami na terenie gminy są także zespół dworski w Łabętniku, pozostałość zespołu dworskiego w Pomianach, budynki szkolne w Dreństwie, cmentarz w Bargłowie Kościelnym, młyn z okresu międzywojennego w Bargłowie. Zabytkiem techniki jest Kanał Augustowski, złożony z długich przekopów i śluzy Sosnowo, któremu towarzyszy układ drożny pochodzący z czasów jego budowy. Na terenie gminy znajduje się około 100 stanowisk archeologicznych pochodzących z epoki kamienia aż do czasów nowożytnych . Brak właściwej dbałości o stan dziedzictwa kulturowego grozi bezpowrotną utratą tych niepowtarzalnych dóbr kulturowych.

 


 

Przez gminę przebiegają fragmenty czterech ważnych szlaków turystycznych, z których dwa mają charakter międzynarodowy. Pierwszym jest wspomniany Kanał Augustowski, który łączy Biebrzę z rzeką Niemen na Białorusi, i na którym m.in. działa jedyne w Polsce przejście graniczne dla kajakarzy. Trwają starania o wpisanie Kanału na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Również międzynarodowy charakter ma licząca kilka tysięcy kilometrów Trasa Rowerowa Euro VeloRll (www.eurovelo.org). (w województwie podlaskim - 303 km). Przez gminę szlak przebiega w miejscowościach: Śluza Sarnowo (127,1) - Tajno Łanowe- Tajenko. Przez gminę Bargłów Kościelny przebiega też inny szlak rowerowy – „Pierścień Rowerowy Suwalszczyzny - część południowa". Spotykamy się tam ze śladami działalności w XIX wieku trzech wielkich Polaków: hr. Ludwika Paca (Dowspuda), hr. Karola Brzostowskiego (Republika Sztabińska) i gen. Karola Prądzyńskiego (Kanał Augustowski), którym pomimo zaborów udało się zasłynąć nowatorstwem idei i reformami społeczno-gospodarczymi. Potrafili przy tym nie zniszczyć środowiska, dzięki czemu możemy dzisiaj zachwycać się walorami przyrodniczymi Biebrzańskiego Parku Narodowego i Puszczy Augustowskiej.
Biebrzański Park Narodowy - Jest on największym i najlepiej zachowanym w Europie kompleksem torfowisk niskich z unikalną różnorodnością gatunkow roślin i zwierząt oraz doskonale zachowanych ekosystemów.

 


 

Kościół parafialny w 1883 roku parafianie wybudowali obecny, murowany koociół, w stylu neogotyckim. Kapliczka na Starym Cmentarzu - Kapliczka, a właściwie grobowiec rodziny Karwowskich została ufundowana przez hrabiego Klemensa Karwowskiego z Wólki Karwowskiej.

 


 

Kapliczki przykościelne - Są one pozostałością po dawnym cmentarzu parafialnym, który niegdyż otaczał bargłowski kośiół.

 


 

Kapliczka Św. Jana Nepomucena kilkumetrowej wysokości, stara drewniana konstrukcja z umieszczoną w  środku figurką świętego - dziełem jednego z ludowych artystów

 


 

Zabytkowa bargłowska plebania została wybudowana w 1908 roku. Od tego czasu aż do dziś służy za mieszkanie kolejnym bargłowskim proboszczom.

 


 

Pomnik ku czci bargłowian poległych w walkach wyzwoleńczych w latach 1918-1920 został wystawiony za pieniądze mieszkanców wsi wkrótce po zakończeniu I wojny światowej.

 


 

Kanał Augustowski - jest unikalnym obiektem zabytkowo - turystycznym, dziełem sztuki inżynierskiej z pierwszej połowy XIX wieku. W zachodniej czeoci naszej gminy znajduje się jego kilkunastokilumetrowej długości odcinek wraz ze śluzą Borki.

 


 

 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi